Skevos + Chryssi   Wedding in Athens

PLACE: Athens, Greece, Ktima Kokotou