Giorgos + Vaso  Wedding in Athens

PLACE: Athens, Greece, Ioannis Loubadiaris